Program

prof. Waldemar Rebizant

Politechnika Wrocławska

2020 – 2024

Podstawowe tezy programowe
w związku z kandydowaniem do pełnienia funkcji i godności
Rektora Politechniki WrocławskiejI. Zagadnienia strategiczne

Zrównoważenie czterech głównych obszarów działalności Uczelni:

 • badania naukowe podstawowe i stosowane na wysokim poziomie,
 • nowoczesna dydaktyka odpowiadająca wymogom przemysłu wysokich technologii, dostosowana do zmiennych potrzeb rynku pracy,
 • wielowymiarowa współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, aktywne uczestnictwo w rozwoju przemysłu 4.0,
 • transparentne zarządzanie Uczelnią, wspierane standaryzacją procedur, kompleksową informatyzacją i dobrą komunikacją.

Zagrożenia w rozwoju Politechniki Wrocławskiej:

 • spadek pozycji Uczelni w rankingach, szczególnie w aspekcie działalności badawczej,
 • zmniejszenie zainteresowania studiami przy równoczesnym słabym przygotowaniu absolwentów szkół średnich do podejmowania studiów na kierunkach ścisłych i technicznych,
 • funkcjonowanie Uczelni w warunkach większej konkurencji ze strony innych uczelni o statusie badawczym oraz uczelni prywatnych,
 • znaczne i uciążliwe zbiurokratyzowanie działalności Uczelni,
 • nieefektywność zarządzania Uczelnią w obecnej strukturze,
 • niedofinansowanie działalności Uczelni i jej jednostek,
 • brak efektywnego wsparcia podstawowej działalności nauczycieli akademickich przez jednostki Uczelni, szczególnie w obszarze badawczym,
 • brak systemu motywacyjnego w wynagradzaniu pracowników, potencjalne odejścia najlepszych do przemysłu lub innych uczelni,
 • brak systemu zachęt dla najlepszych absolwentów do studiowania w szkole doktorskiej.

Główne cele i zamierzenia na kadencję 2020-2024:

 • odbudowa pozycji badawczej Uczelni, uzyskanie statusu uczelni badawczej,
 • zwiększenie roli Uczelni w regionie, bardziej aktywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • unowocześnienie dydaktyki, szczególnie na studiach II stopnia,
 • rozwój e-platform edukacyjnych,
 • zwiększenie liczby kierunków prowadzonych w języku angielskim,
 • rozwój umiędzynarodowienia Uczelni we wszystkich obszarach działalności,
 • poprawa statusu finansowego oraz komfortu pracy pracowników,
 • usprawnienie zarządzania Uczelnią i obsługi administracyjnej jednostek,
 • odbudowa wspólnoty akademickiej dbającej o dobro wspólne.


II. Struktura i zarządzanie Uczelnią

Dla stabilnego rozwoju Politechniki Wrocławskiej i realizacji w/w celów niezbędne są między innymi:

 • powrót do struktury wydziałowo-katedralnej lub wypracowanie nowego modelu struktury Uczelni, w której badania naukowe prowadzone w katedrach nie będą rozdzielone od działalności dydaktycznej, opcjonalnie możliwość budowania nowych wydziałów wokół dyscyplin naukowych,
 • wypracowanie klarownych zasad finansowania jednostek Uczelni opartych na możliwości kształtowania własnego budżetu i odpowiedzialności za mienie i infrastrukturę jednostek,
 • pozostawienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w gestii dziekanów
  i kierowników katedr w ramach budżetów jednostek,
 • jasne określenie kompetencji i zadań poszczególnych organów uczelni i jednostek (wydziałów, katedr, rad dyscyplin naukowych, administracji),
 • zmiana statutu Uczelni i przepisów wykonawczych dla realizacji ww. celów,
 • zapewnienie transparentności finansów i procesów zarządzania Uczelnią,
 • jasne definiowanie celów bieżących i zamierzeń w perspektywie wieloletniej,
 • analiza planowanych zmian organizacyjnych i konsekwencji ich wprowadzenia dla jednostek Uczelni,
 • usprawnienie przekazywania informacji pomiędzy jednostkami Uczelni w pionie i w poziomie.

Zarządzanie Uczelnią i organizacja pracy:

 • model wydziałowy z większą odpowiedzialnością i rolą dziekana, przy zachowaniu transparentności finansowej wydziału i katedr,
 • ściślejsze powiązanie katedr w ramach wydziałów oraz dyscyplin naukowych (odpowiedzialność za badania naukowe, zrównoważona praca na rzecz realizacji i podniesienia poziomu dydaktyki),
 • zrzeszenie istniejących wydziałów w ramach dyscypliny naukowej, wzmożenie środków wzajemnej współpracy (wspólne projekty edukacyjne, seminaria, udział w opracowaniu wniosków o dofinansowanie projektów),
 • zwiększenie efektywności pracy działów administracji Uczelni dla zapewnienia wsparcia dla wydziałów i katedr oraz niezbędnej pomocy dla nauczycieli akademickich,
 • udrożnienie procesów związanych z przygotowaniem i opiniowaniem umów, zakupów, prowadzenia i rozliczania projektów,
 • wprowadzenie zarządzania przez cele i optymalizacja procesów administracyjnych,
 • zapewnienie transparentności i przewidywalności przebiegu procesów administracyjnych, standaryzacja procedur administracyjnych i ich uproszczenie,
 • uruchomienie „myślenia na przyszłość” w kontekście zmian legislacyjnych i stworzenie jednolitej polityki informacyjnej dla wszystkich jednostek o podejmowanych działaniach administracyjnych,
 • prowadzenie przez działy administracji dziennika dobrych praktyk udostępnionego publicznie, z przykładami dla pracowników uczelni,
 • przygotowanie narzędzi informatycznych ułatwiających sporządzanie umów cywilno-prawnych (generacja standardowych umów z systemu),
 • wdrożenie narzędzi informatycznych dla obsługi rad dyscyplin naukowych i komisji ds. stopni naukowych,
 • wprowadzenie współdzielenia dokumentów dla wielu działów procedujących sprawę, zastąpienie obsługi kaskadowej przez równoległą i przyspieszenie realizacji spraw,
 • przygotowanie bazy dokumentów, udostępnienie standardowych wersji umów i innych dokumentów w intranecie dla wszystkich wydziałów i katedr,
 • konsolidacja działań dotyczących realizacji strategii Uczelni oraz oceny ryzyka,
 • kontynuacja i rozszerzenie funkcjonalności systemu RADon lub przygotowanie nowego systemu informatycznego dla automatycznego monitoringu mierników strategii oraz zarządzania ryzykiem,
 • rozszerzenie funkcjonalności systemu RADon lub przygotowanie nowego systemu informatycznego dla wsparcia działań dotyczących ewaluacji dyscyplin naukowych,
 • uporządkowanie sprawy zakupu polskich i zagranicznych norm lub dostępu do wersji elektronicznych w skali uczelni,
 • uporządkowanie sprawy zakupu oprogramowania na poziomie uczelni, wybór najlepszej oferty i zakup licencji komercyjnych/serwerowych,
 • powołanie komórek organizacyjnych zapewniających profesjonalne przygotowywanie wniosków o granty krajowe i międzynarodowe (wyspecjalizowane służby administracyjne) o charakterze typowo usługowym,
 • przygotowanie nowych systemów informatycznych i narzędzi pracy dla administracji, z uwzględnieniem specyfiki realizowanych procesów i dopasowaniem do rzeczywistych potrzeb obsługiwanych użytkowników,
 • powiązanie zakresu obowiązków pracowników administracyjnych i technicznych ze stanowiskiem, a nie z osobą.


III. Wybrane aspekty rozwoju nauki i dydaktyki

Sprawy nauki – kierunki działań:

 • zwiększenie udziału Uczelni w programach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 • ponowne, właściwe zdefiniowanie priorytetowych kierunków badań w Uczelni, z uwzględnieniem specyfiki działalności wydziałów, katedr i ich osiągnięć,
 • podjęcie zdecydowanych i skoordynowanych działań dla osiągnięcia statusu uczelni badawczej,
 • zrównoważenie wsparcia dla badań podstawowych i stosowanych w Uczelni,
 • zapewnienie wsparcia dla niszowych obszarów badawczych oraz badań interdyscyplinarnych,
 • ściślejsze powiązanie prowadzonych badań z potrzebami i zamierzeniami partnerów gospodarczych,
 • większe zaangażowanie w regionie, powiązanie z regionalną specyfiką przemysłu (ekologia, energetyka odnawialna, elektroenergetyka, górnictwo, nowoczesne materiały, ochrona środowiska, chemia, elektromobilność, big data i sztuczna inteligencja, informatyka, cyberbezpieczeństwo),
 • nawiązanie do krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji,
 • podjęcie działań prawnych i lobbingu ws. wprowadzenia przepisów zachęcających do wspierania nauki przez gospodarkę,
 • stały udział Uczelni w projektach infrastrukturalnych w regionie, współpraca z Urzędem Marszałkowskim dla realnego udziału w realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego,
 • rozwój międzynarodowej współpracy badawczej (umowy bilateralne, konsorcja naukowe, projekty europejskie),
 • utworzenie funduszu na granty wewnętrzne w ramach PWr przyznawane w ramach konkursu,
 • reorganizacja struktury i koordynacja działań Działu Nauki oraz Działu Zarządzania Projektami w celu skutecznego wsparcia pracowników w przygotowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu projektów,
 • właściwe zdefiniowanie ról szkoły doktorskiej oraz rady dyscypliny i promotora w kształtowaniu sylwetki naukowej doktorantów,
 • utworzenie międzywydziałowego zespołu ds. ewaluacji działalności naukowej i określenie jego zakresu zadań,
 • przygotowanie informatycznego systemu wsparcia ewaluacji dyscyplin naukowych, niezbędna koordynacja działań na poziomie Uczelni,
 • opracowanie jasnych zasad finansowania dyscyplin naukowych,
 • wprowadzenie systemu motywacyjnego dla naukowców oraz osób wspomagających przygotowanie wniosków, prowadzenie i rozliczanie grantów,
 • opracowanie jasnych zasad zmniejszania lub zwalniania z obowiązków dydaktycznych dla osób zdobywających granty i projekty o znacznej wartości,
 • utworzenie otwartej bazy przykładowych umów i wniosków – transparentne przykłady podobnych dokumentacji, umów, wniosków o projekty badawcze, umów podwójnego dyplomowania itd.,
 • rzeczywiste włączenie studentów studiów II stopnia oraz wszystkich doktorantów w prace badawcze katedr.

Dydaktyka – rozwój i podniesienie jakości kształcenia:

 • rozwijanie programów studiów we współpracy z uczelniami z zagranicy, szczególnie na I stopniu, większe wykorzystanie narzędzi informatycznych dla organizacji studiów i wsparcia studentów obcokrajowców (procedury, strona internetowa i portal edukacja w języku angielskim),
 • zwiększenie liczby kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim, pozyskanie kadry z zagranicy do prowadzenia zajęć i wspólnych badań naukowych,
 • zwiększenie liczby interdyscyplinarnych kierunków studiów,
 • rozwój nowoczesnych e-platform edukacyjnych, oferowanie w szerszym zakresie kształcenia na odległość, rozwój niezbędnej infrastruktury informatycznej do realizacji w.w zadań,
 • większa indywidualizacja programów studiów, szczególnie na II stopniu studiów,
 • odejście od rozdrobnienia kursów, zwiększenie liczby zajęć projektowych i pracy własnej studenta, szczególnie na II stopniu studiów,
 • zwiększenie liczby studentów korzystających z indywidualnego programu studiów,
 • większe włączenie w dydaktykę partnerów gospodarczych (prowadzenie zajęć na uczelni lub w firmie, praktyki studenckie, prace dyplomowe, sponsoring tytularny laboratoriów),
 • włączenie w prowadzenie dydaktyki studentów starszych lat (np. prowadzenie zajęć laboratoryjnych, pomoc przy pracach inżynierskich),
 • rozwój oferty studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych,
 • rozpowszechnienie e-learningu i objęcie szkoleniem w tym zakresie większej grupy pracowników, z docenieniem uzyskanych kompetencji (potwierdzonych w praktyce) przy ocenach i awansach nauczycieli akademickich,
 • większe wykorzystanie Studium Języków Obcych oraz Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych w zwiększeniu kompetencji nauczyciela akademickiego w dydaktyce i badaniach naukowych (studia i kursy językowe oraz dot. kompetencji miękkich),
 • umożliwienie doktorantom prowadzenia prac inżynierskich i opieki nad badaniami prowadzonymi w ramach prac magisterskich,
 • zmiana i uproszczenie przepisów dot. regulaminu studiów i zasad zlecania zajęć,
 • uproszczenie zasad i wprowadzenie zmiennej liczby godzin konsultacji (więcej godzin pod koniec semestru i w czasie sesji),
 • możliwość zmniejszenia liczebności grupy studenckiej w przypadkach szczególnych, związanych z bezpieczeństwem, specyfiką zajęć itp.,
 • wprowadzenie ułatwień dla piszących skrypty (sprawy formalne, uzyskanie numeru ISBN itp.) i przygotowujących materiały dydaktyczne, zachęty finansowe za taką działalność,
 • wprowadzenie zróżnicowania stawki za godzinę zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • utworzenie i określenie zakresu zadań międzywydziałowego zespołu ds. akredytacji (udostępnianie treści raportów PKA, KAUT, EUA IEP i przekazywanie dobrych praktyk po wizytach zespołów oceniających, tworzenie dziennika dobrych praktyk dla przygotowania zawartości raportów samooceny i wizyty zespołu oceniającego),
 • docenienie roli i zadań dydaktyki w ocenie działalności nauczycieli akademickich na równi z prowadzeniem badań naukowych,
 • usprawnienie procesu rekrutacji, lepsza reklama i promocja kierunków studiów oferowanych na PWr.


IV. Sprawy studenckie i pracownicze

Sprawy studenckie:

 • organizacyjne i finansowe wspieranie inicjatyw studenckich, możliwe zwiększenie przyznanej subwencji,
 • wprowadzenie jasnych i klarownych zasad finansowania działalności studenckiej (opracowanych przy współudziale studentów),
 • włączanie studentów w procesy dydaktyczne i badania naukowe na Uczelni,
 • wspieranie kół naukowych i agend studenckich w realizacji ich działań,
 • wspieranie działalności kulturalnej i sportowej studentów i doktorantów,
 • udostępnianie studentom pomieszczeń dla ich działalności na poszczególnych wydziałach,
 • wprowadzenie niezbędnych zmian do regulaminu studiów,
 • przygotowanie oferty tanich kursów językowych i szkoleń zawodowych dla studentów,
 • modernizacja kolejnych domów studenckich,
 • wszechstronne wsparcie dla studentów niepełnosprawnych,
 • monitorowanie losów i utrzymywanie kontaktu z absolwentami.

Sprawy pracownicze:

 • poprawa warunków pracy (remonty pomieszczeń pracowniczych, zakupy niezbędnego sprzętu i oprogramowania, pomoc informatyczna, usprawnienie obsługi administracyjnej),
 • wdrożenie klarownego systemu wynagradzania i premiowania pracowników,
 • docenianie finansowe pracowników o wyjątkowym zaangażowaniu i sukcesach,
 • zwiększenie oferty szkoleń w zakresie kompetencji kierowania zespołem, budowania zespołów i efektywnej współpracy,
 • zapobieganie odejściom z uczelni wybitnych pracowników nauki (kwestie finansowe, przeciążenie obowiązkami organizacyjnymi i dydaktycznymi),
 • umożliwienie semestralnego lub rocznego przechodzenia wybranych pracowników do grupy pracowników naukowych bądź dydaktycznych; w okresie pracy na danym stanowisku należy zdefiniować konkretne cele i zadania oraz sposób ich weryfikacji,
 • ocena pracowników – zdefiniować na nowo kryteria oceny i procedury jej przeprowadzania,
 • świadczenia socjalne – uzupełnić o inne benefity, stosownie do oczekiwań pracowników, np. karty MultiSport,
 • jasne zdefiniowanie ścieżki kariery pracowników administracji w obecnych i nowo organizowanych lub reorganizowanych jednostkach, jasne zdefiniowanie zadań i oczekiwań przełożonych, szkolenia pracownicze dostosowane do potrzeb na danym stanowisku pracy, docenienie zaangażowania pracownika, jasna perspektywa zatrudnienia,
 • zachowanie i dbałość o standard ośrodków wypoczynkowych Politechniki Wrocławskiej.


V. Wizja roli Rektora i sposobu pełnienia urzędu

Rektor Politechniki Wrocławskiej:

 • dba o dobro Uczelni, jej pracowników, studentów i doktorantów,
 • przestrzega standardów akademickich w Uczelni,
 • reprezentuje Uczelnię w środowisku,
 • inicjuje i wspiera działania na rzecz rozwoju Uczelni i środowiska akademickiego,
 • służy społeczności akademickiej dla dobra Uczelni.

Jako kandydat do pełnienia funkcji i godności Rektora:

 • jestem młody i energiczny, odważny, cierpliwy i skuteczny,
 • posiadam doświadczenie organizacyjne, naukowe i dydaktyczne,
 • potrafię definiować cele i delegować zadania oraz motywować pracowników,
 • zwracam uwagę na szczegóły i dokładność realizacji zadań,
 • doceniam wykonaną pracę i zaangażowanie pracowników,
 • chcę jednoczyć i łączyć, a nie dzielić.

W działaniach dla Uczelni pragnę kierować się wyłącznie jej dobrem jako firmy, organizacji, miejsca pracy i nauki, społeczności akademickiej. Chciałbym:

 • wykorzystać istniejący potencjał we wszystkich grupach pracowniczych oraz studentów i doktorantów,
 • wprowadzić transparentność finansową, organizacyjną i kompetencyjną w Uczelni,
 • szeroko informować społeczność o zamierzeniach i działaniach podejmowanych przez władze Uczelni,
 • włączać studentów w procesy dydaktyczne i badania naukowe,
 • być wiernym zasadom akademickości i tradycji Uczelni,
 • rozmawiać i słuchać opinii pracowników, studentów i doktorantów,
 • konsultować istotne plany i kierunki rozwoju Uczelni ze społecznością Politechniki Wrocławskiej.