O mnie

prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant

Dziekan Wydziału Elektrycznego


 • ur. 23.11.1966 r. we Wrocławiu
 • stan cywilny: żonaty od 29 lat, żona Anna
 • dzieci: córka Katarzyna, absolwentka Politechniki Wrocławskiej
 • hobby: książka, wędrówki górskie, narty, squash


Uzyskane stopnie naukowe

 • mgr inż., Wydział Elektryczny PWr, 1991
 • dr inż., Rada Naukowa Instytutu Energoelektryki PWr, 1995
 • dr hab. inż., Rada Wydziału Elektrycznego PWr, 2004
 • tytuł profesora nauk technicznych, 2012

Zatrudnienie

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny:

 • asystent, 1991
 • adiunkt, 1996
 • adiunkt hab., 2004
 • profesor nadzwyczajny, 2008
 • profesor zwyczajny, 2015
 • profesor, 2018


Działalność organizacyjna i zarządcza

 • Dziekan Wydziału Elektrycznego (2012- )
 • Kierownik Katedry Energoelektryki (01.2020- )
 • Przewodniczący Komisji ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie Automatyka, Elektronika
  i Elektrotechnika (01.2020- )
 • Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika (10.2019- )
 • Prodziekan Wydziału Elektrycznego PWr ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej (2005-2012)
 • Członek Senatu Politechniki Wrocławskiej (2005- )
 • Przewodniczący Komisji Senackiej ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką (2016- )
 • Członek Komisji Senackiej ds. Akademickich, Kadry Naukowej i Etyki (2012- )
 • Członek Komisji Senackiej ds. Organizacji i Finansów (2012-2016)
 • Wiceprzewodniczący Komisji Senackiej ds. Rozwoju (2005-2008)
 • Członek Grupy Roboczej przy Ministerstwie Gospodarki ds. Kraj. Inteligentnej Specjalizacji „Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii” (2015-)


Rozwój kadry

 • Promotorstwo 3 przewodów doktorskich zakończonych i 4 w toku, w tym 1 zagraniczny
 • Recenzje 11 prac doktorskich, w tym 4 zagraniczne, i 7 prac habilitacyjnych
 • Recenzje w 3 przewodach o tytuł profesora


Stowarzyszenia profesjonalne

 • Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – Senior Member
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich


Nagrody i wyróżnienia – wybrane

 • Laureat Konkursu na Wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży, ZG Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 2019
 • Nagrody Rektora PWr, 2019, 2018, 2013, 2012, 2009, 2008, 2006, 2003, 1995
 • Medal im prof. A. Hoffmanna nadany przez ZG Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 2018
 • Specjalna Nagroda Naukowa im. Prof. J. Skowrońskiego przyznana przez JM Rektora PWr, 2016
 • Doktorat honoris causa Uniwersytetu Otto-von-Guericke w Magdeburgu, Niemcy, 2014
 • Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za cykl publikacji i monografię habilitacyjną, 2008
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za „Wybitne Krajowe Osiągnięcie Naukowo-Techniczne” (nagrodzony projekt wykonany przez zespół ZAS PWr i REFA S.A. Świebodzice), 1999
 • Stypendium Naukowe Alexander von Humboldt Foundation na rok akademicki 1999/2000
 • Nagroda Promocyjna w I edycji ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę Siemensa na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu inżynierii elektrycznej, 1996


Działalność badawcza

 • udział w 3 projektach celowych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych
 • udział w 14 innych projektach KBN/MNiSzW jako wykonawca i główny wykonawca
 • współpraca naukowa z parterami zagranicznymi (kierowanie projektami badawczo-rozwojowymi) z Niemiec, UK oraz Korei Płd. – łącznie ponad 30 projektów
 • pobyt naukowy w Stuttgarcie/Niemcy w ramach stypendium Fundacji Alexander von Humboldt,
  Institut fuer Energieuebertragung und Hochspannungstechnik, Universitaet Stuttgart (1.10.1999-30.09.2000)
 • pobyt naukowy w Stuttgarcie/Niemcy w ramach ponownego stypendium Fundacji Alexander von Humboldt, Institut fuer Energieuebertragung und Hochspannungstechnik, Universitaet Stuttgart (09-12.2003)


Działalność dydaktyczna

 • prowadzenie wszystkich form zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria i seminaria)
  na wszystkich rodzajach i typach studiów, głównie z zakresu automatyki, sterowania, teorii systemów oraz przetwarzania sygnałów
 • wybrane wykłady monograficzne: Podstawy automatyki, Metody podejmowania decyzji, Sztuczna inteligencja wautomatyce elektroenergetycznej, Podstawy cyfrowej automatyki elektroenergetycznej, Metody sztucznej inteligencji w automatyce elektroenergetycznej, Digital Signal Processing for Protection and Control, Artificial Intelligence Techniques
 • prowadzenie licznych prac dyplomowych (ok. 70 prac inżynierskich i magisterskich)
 • zainicjowanie, organizacja i prowadzenie studiów międzynarodowych we współpracy z Otto-von-Guericke University Magdeburg, Niemcy oraz Ryerson University, Toronto, Canada – studia kończące się podwójnym dyplomem
 • liczne wykłady w języku angielskim i niemieckim oraz seminaria za granicą, np.
  • wykład „Digital Protection of Power Networks” dla studentów OvGU Magdeburg, Niemcy, 2019
  • wykład „Power System Protection – Main Concepts” dla studentów Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, O-v-G Universität Magdeburg, Niemcy, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
  • wykład „Adaptive and Intelligent Approaches in Contemporary Protection Systems” dla studentów Tsinghua University, Beijing, Chiny, 2010
  • seminarium dla studentów i pracowników School of Electrical and Electronic Engineering,
   University of Manchester, UK: „AI Techniques for Protection Purposes”, 2007
  • prowadzenie semestralnego wykładu w języku niemieckim pt. „Schutz- und Leittechnik fuer Hochspannungsnetze” dla studentów Fakultaet fuer Elektrotechnik und Informationstechnik, Universitaet Stuttgart, Niemcy (semestr zimowy roku akad. 2003/2004)
  • prowadzenie semestralnego wykładu w języku niemieckim pt. „Digitale Netzschutztechnik” dla studentów Fakultät fuer Elektrotechnik und Informationstechnik, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Niemcy (semestr zimowy roku akad. 2003/2004, 2004/2005)


Publikacje

 • Książki i monografie: 3
 • Skrypty: 4
 • Patenty: 14, w tym większość międzynarodowych
 • Zgłoszenia patentowe: 6
 • Artykuły w czasopismach zagranicznych: 21
 • Artykuły w czasopismach krajowych: 21
 • Artykuły w pracach naukowych wydawanych
  w Politechnice Wrocławskiej: 11
 • Referaty konferencyjne zagraniczne: 87
 • Referaty konferencyjne krajowe: 50


Cytowania

 • ORCID:  0000-0002-7508-366X
 • Scopus: 80 publikacji, 614 cytowań, indeks h=14
 • Web of Science CC: 56 publikacji, 409 cytowań, h=11


Dalsze informacje:    http://zas.pwr.edu.pl/WR